Federasie van Suider-Afrikaanse Siersteen en Mineralogiese Verenigings

Hoe het hierdie organisasie ontstaan en wat is die doel en mikpunte van hierdie organisasie?

In die jare sestigs het ‘n klomp persone wat versiende was, besef dat daar ‘n behoefte is om al die klubs tot ‘n Federasie te bind.  Hulle het ook besef dat daar voordele in so ‘n Federasie sal wees.  Dit Federasie het met die tot standkoming ‘n bestuur verkies en verskeie komitees is aangewys om aan die wense van die gekombineerde klubs en verenigings geaffilieer tot FOSAGAMS, te voldoen.

Die Federasie is op 3 September 1966 gestig.  Die doelstellings en mikpunte van FOSAGAMS is om behulpsaam met die stigting van Aardwetenskaplike Klubs en Verenigings te wees en om die belange van die stokperdjiegeesdriftiges in lapidêre- en minerale versameling en alle aanverwante wetenskappe te bevorder.

Die Uitvoerende Komitee van die Federasie bestaan uit: ‘n President, Vise-President, Sekretaris/sekretaresse, Tesourier en die vorige-President.  Algemene Jaarvergaderings word oor die Paasnaweek gehou wanneer die jaarlikse GEMBOREE plaasvind.

FOSAGAMS is by die volgende betrokke:

  • Die publikasie van hulle tydskrif 'Southern African Gems and Minerals' magazine (formerly 'The South African Lapidary Magazine').  Dit word drie keer per jaar uitgegee.
  • Roostergewys is klubs elk verantwoordelik vir die organisering van die jaarlikse Gemboree wat in verskillende streke van die land plaasvind.  Met die Gemboree word al die lede van die verskillende klubs van oor die hele land byeengebring om aan die uitstappies en sosiale samesyn deel te neem.
  • In die verlede is daar op ‘n jaarlikse basis ‘n Nasionale Halfedelgesteente- en Minerale Skou gehou.  Klubs wat in die groter sentra is, het dit gehou.  In die laat negentigs het verskeie probleme ontstaan wat die organisering van sulke skoue bemoeilik het.
  • “Uitgebreide Klipjagtoere” word op ‘n gereelde basis gehou.  Dit duur gewoonlik tussen twee en vyf weke met tot 66 persone wat aan die toere deelneem.  Deesdae neem tussen 24 en 40 persone deel aan so ‘n toer.
  • Nouer samewerking tussen die verskeie klubs.  ‘n Voorbeeld is inter-klubuitstappies.
  • Bystand en samewerking van die groter klubs met die kleiner klubs.
  • Die Federasie beskik oor ‘n klein oudiovisuele biblioteek, waar skyfieprogramme en video‘s teen ‘n minimale koste gehuur kan word.
  • Die Federasie skakel met die Staatsdepartement en plaaslike rade waar nodig.
Afrikaans