Kaapstad

  1. Voorsitter: Malcolm Jackson  jacksonhome@telkomsa.net

  2. Sekretaresse / Nuusbriefredaktrise: Jo Wicht Joanna.wicht@kingsley.co.za

  3. Posadres van die klub: Posbus 28079, Bothasig, 7406

  4. Klub se fisiese adres: Erf 3372, Goede Hoopstr., Bothasig.

  5. Klub se e-posadres:  jacksonhome@telkomsa.net /  Joanna.wicht@kingsley.co.za   

  6. Nuusbrief: Die “Mineral Chatter” word maandeliks aan opbetaalde lede gestuur.

  7. Webwerfadres: ctminsoc.org.za   

  8. Werkswinkel: Soos in die “Mineral Chatter” geadverteer.

  9. Opedag: Die eerste Saterdag van elke maand, uitsluitend Januarie, vanaf 10:00 tot 14:00.

  10. Klubvergaderings: Die tweede Saterdag, uitsluitend Januarie, om 14:00.

Die primêre doel van die vereniging is om die mineralogie, geologie en ander wetenskappe te bevorder, belangstelling daarin te prikkel en om die kennis en waardering van bg. aan te moedig. Dit is ook van toepassing op die lapidêre kuns en ook om toepaslike inisiatiewe en die bevordering van laasgenoemde na te streef.

Die leuse van die klub is Omnem Movere Lapidem – moet geen steen onaangeroer laat nie!

Die “Mineralogical Society of Southern Africa” is in 1962 deur ‘n klein groepie entoesiastiese mineraalversamelaars gestig. Die belangrikste stigterslede met die vorming van die “Mineralogical Society of Southern Africa”, was George Swanson en sy ma, Edith. Hulle het ‘n prokureur gekry om die konstitusie op te stel. Op die aand van 5 Januarie 1962 het ‘n groep geïnteresseerde mense by die El Sombrero Restaurant in Claremont bymekaargekom en ‘n komitee bestaande uit die volgende ampsdraers saamgestel: President, George Swanson; Vise – voorsitter, W.H. Linnington; Tesouriere, mev. E. Swanson; Sekretaresse, mev. I van der Meulen; en komiteelede bestaande uit: D. Greef, M.Connor en E. Sawyer. Die klub het sy vergaderings in die Athenaeum gehou en het daarna werkswinkels in die Montebellokompleks in Newlands gehou. Die eerste velduitstappie was in Maart 1962. Dit was na die tinmyn in Kuilsrivier waarna ‘n naweekuitstappie na Springbok en Henkries gehou is.

Die klub het in 1993 na hulle huidige klubhuis in Bothasig getrek. Aangesien dit makliker was om “The Cape Town Gem and Mineral Club” uit te spreek en ook makliker om te onthou, het die klub in 2005 hulle naam na lg. verander. Die klub het in 2008 die “nie-winsgewende organisasie –status” bereik. Die klub is nog steeds onder die beskerming van FOSAGAMS (Federation of Southern African Gem and Mineralogical Societies). Laasgenoemde is die oorkoepelende liggaam van al die klubs in Suider-Afrika  wat in 1966 gestig is.

Vir die klublede is daar ‘n maandelikse nuusbrief, bekend as die “Mineral Chatter”. Dit bevat inligting oor toekomstige gebeure, mineralogiese – en geologiese artikels en ander aanverwante artikels. Velduitstappies word soms gereël. Dit word gewoonlik oor ‘n langnaweek gereël. Die rede hiervoor is dat daar maar min minerale in die Kaapstadomgewing te vinde is. Ten einde ‘n geskikte terrein te vind, moet lang afstande afgelê word. ‘n Voorbeeld hiervan is is die pegmatiete in die Oranjerivier. Die klub het streng etiese reëls t.o.v. die versameling van minerale. Dit is belangrik dat hierdie terreine behoue moet bly en ook om respek teenoor die boere of myneienaars wie se terreine ons besoek, te betoon.

‘n Opedag word die eerste Saterdag van die maand gehou. Klublede en die publiek word uitgenooi om die by te woon. Minerale word bespreek, uitgeruil of gekoop tesame met ander items van mineralogiese - of gemmologiese belang. Die maandelikse klubvergaderings vind op die tweede Saterdag van die maand plaas. Sprekers vanuit die klubgeledere of persone van buite wat op uitnodiging praatjies, skyfievertonings of die demonstrasie van items wat met die stokperdjie verband hou, aanbied.

Die klub bied ook werkswinkels van fasettering en die lapidêre kuns aan. Daar word ook soms kursusse in gemmologie of mineralogie aangebied.

Vir meer inligting kan jy gerus na http://ctminsoc.org.za/ gaan.

 

Afrikaans